فهرست ها

اطلاعیه تعطیلی کتابخانه پیش از موعد

کتابخانه مستوره کردستانی دو ساعت زودتر از موعد تعطیل می شود

در راستای اجرای مصوبه کارگروه سوخت استان و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی،

فعالیت کتابخانه مستوره کردستانی امروز یکشنبه 1401/10/25، 

دو ساعت زودتر ازموعد قانونی تعطیل و تا ساعت 17 باز می باشد

اخبار و اطلاعیه