فهرست ها

اطلاعیه تعطیلی کتابخانه پیش از موعد

امروز پنج شنبه کتابخانه دو ساعت زودتر از موعد تعطیل خواهد شد


در راستای اجرای مصوبه کارگروه سوخت استان و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی،

فعالیت کتابخانه مستوره کردستانی در روز پنج شنبه 22/10/1401، 

دو ساعت زودتر ازموعد قانونی تعطیل و تا ساعت 11/30 صبح باز می باشد

اخبار و اطلاعیه